Choď na obsah Choď na menu
 


Stanovisko k Záverečnému účtu Obce Valča za rok 2010

26. 6. 2011

STANOVISKO HLAVNEJ  KONTROLÓRKY

K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU

 

     V zmysle ods.1 písm.c) § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov

 

predkladám Stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Valča

za rok  2010  pred jeho schválením.

 

 

     Účelom a cieľom tohto stanoviska je predovšetkým snaha o odborné posúdenie všetkých  aspektov a náležitostí záverečného účtu, ktorými musí tento dokument zo zákona disponovať.

 

1. Súlad predloženého záverečného účtu so všeobecne záväznými právnymi predpismi

 

     Bežný rozpočet obce na rok 2010  nebol schválený obecným zastupiteľstvom. Obec hospodárila podľa rozpočtových pravidiel na rok 2009 a viacročného programového rozpočtu na roky 2009-2011, schváleného Obecným zastupiteľstvom vo Valči dňa 16. 02. 2009.

 

   

     Obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“),podľa ktorého: „Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet

obce ... (§ 10 ods. 3).“

   

     § 4  Postavenie a obsah rozpočtu obce

(1) Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce a vyššieho územného celku v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.9)
(2) Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.


    § 11 Rozpočtové provizórium
(1) Ak rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na nasledujúci rozpočtový rok neschváli obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku do 31. decembra bežného roka, hospodári obec alebo vyšší územný celok podľa rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.

(2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom obce a s rozpočtom vyššieho územného celku po jeho schválení
.

 

     Vývoj a zmeny v oblasti rozpočtových výdavkov neboli v rozpočtovom roku 2010 vykonávané formou rozpočtových opatrení, čím obec nepostupovala podľa ustanovenia § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého: „Príslušný orgán obce ...vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami ...“. Súčasne obec v kontrolovanom období neviedla operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach, čím nepostupovala podľa ustanovenia § 14 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého: „Obec ... vedú operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.“

 

§ 12 Rozpis rozpočtu a rozpočtové hospodárenie
(2) Obce a vyššie územné celky hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu18) a monitorujú a hodnotia plnenie programov obce alebo programov vyššieho územného celku.

(3) Obec a vyšší územný celok sledujú v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonávajú zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov, s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka, pričom schodok bežného rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku môže vzniknúť len z dôvodu použitia prostriedkov rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 alebo použitia účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, 17a) nevyčerpaných v minulých rokoch.

(4) Obec a vyšší územný celok sú povinní poskytovať ministerstvu financií potrebné údaje o svojom hospodárení na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho rozpočtu, návrhu záverečného účtu verejnej správy a návrhu štátneho záverečného účtu podľa osobitného predpisu.4)


(
5) Ak obec alebo vyšší územný celok neplnia povinnosti vyplývajúce z tohto zákona, ministerstvo financií môže až do ich splnenia pozastaviť poskytovanie finančných prostriedkov z dotácií zo štátneho rozpočtu.

     Pri kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky, vykonávanej v roku 2010, ktoré bolo obmedzené dlhodobou PN (od 12/2009 do 08/2010) boli v 2 prípadoch zistené i také nedostatky, ktoré dokumentovali nehospodárne,

neefektívne a neúčelné nakladanie s finančnými prostriedkami obce. Všetky správy z kontrolnej činnosti  boli prerokované v obecnom  zastupiteľstve.

 

2.  Plnenie rozpočtu obce

 

    

     Výsledok  bežného rozpočtu obce  je   s c h o d o k    vo výške  421 867,58 €,

     z toho:

     a) rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami bol uzavretý   s prebytkom 48 172,60 €

 

     b) rozdiel medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami bol uzavretý  so schodkom

          470 040,53 €   

 

   

Príjmová časť:

     Pozitívne možno hodnotiť najmä plnenie plánovaného objemu bežných príjmov, pričom na ich prekročení sa v najväčšej miere podieľajú dane z majetku. Priaznivé plnenie bolo zaznamenané i u príjmov zo správnych poplatkov, príjem za služby obecným traktorom, za prenájom chaty, školné v MŠ a ZŠ:

 

Rozpočet r. 2010 - plán

Skutočnosť k 31. 12. 2010

% plnenia

       13 110,- 

       23 344,- €

     178

 

    Naopak, nižšie príjmy boli dosiahnuté v administratívnych poplatkoch a iných platbách, kde  je plnenie iba na 75,75 %. Obec v roku 2011 pristúpi k zvýšeniu týchto poplatkov, pretože doteraz neboli niektoré administratívne úkony vôbec  spoplatnené.

 

     Kapitálové príjmy – nenávratné finančné prostriedky za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených výdavkov  v rámci VS na Rekonštrukciu a modernizáciu Obecného úradu a kultúrneho domu:

 

Tuzemské transfery

Rozpočet r. 2010 - plán

Skutočnosť k 31. 12. 2010

% plnenia

Európsky poľnohosp. fond na rozvoj vidieka z prostriedkov EÚ

      

          56 349,- €

     

           56 349,- €

 

      100

Spolufinancovanie SR

        169 046,- €

         169 046,. €

      100

 

      Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 16. 02. 2009 uznesením č. 30/2009 úver zo ŠFRB v sume 1 013 490 € na výstavbu nájomných bytov. Ide o dlhodobý úver nepripísaný na účet s dobou splatnosti 30 rokov. Dňa 26.4.2010 bol prijatý prekleňovací úver v sume 100 000 € schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 22/2010 na rekonštrukciu a modernizáciu Obecného úradu a Kultúrneho domu.

 

 

 

 

Výdavková časť:

 

Celkovo bolo vo výdavkovej časti bežného rozpočtu zaznamenané čerpanie na 109,38 %, na základe čoho je zrejmé, že OZ si v priebehu kontrolovaného obdobia neplnilo jednu zo základných úloh, t.j.

nekontrolovalo v dostatočnej miere čerpanie rozpočtu obce a v prípade potreby neschvaľovalo jeho

zmeny, čím nebolo dodržané ustanovenie § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení, podľa

ktorého: „Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu

vyhradené ... b) schvaľovať rozpočet obce ..., kontrolovať jeho čerpanie ...“.

 

     Tým, že obec nepristúpila v roku 2010  pri prekročení čerpania rozpočtovaných

bežných výdavkov k úprave rozpočtu príslušným rozpočtovým opatrením, nepostupovala podľa

ustanovenia § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a súčasným

použitím rozpočtových prostriedkov na účely, na ktoré neboli v rozpočte obce schválené,

nedodržala ustanovenie § 13 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,

podľa ktorého: „Rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce ...

schválené.“

 

     Nesledovaním vývoja hospodárenia podľa rozpočtu v priebehu rozpočtového roka

a nevykonávaním potrebných zmien v rozpočte s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu ku

koncu rozpočtového roka 2010 nepostupoval kontrolovaný subjekt podľa ustanovenia § 12

ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého: „Obec a ... sledujú

v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonávajú

zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov, s cieľom

zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka ...“.

 

     Čerpanie bežných výdavkov bolo splnené na 93,67 %, pričom najyyššie percento  (161,07 %) išlo na účet Rekreácia, kultúra a náboženstvo – Dom smútku a najväčšie sumy 67 311,- € a 60 934,- € na Vzdelávanie – základné vzdelávanie a predškolská výchova. V tejto Funkčnej klasifikácii sú zaúčtované výdavky  verejnej správy, ekonomická oblať, matrika, voľby, ochrana pred požiarmi, údržba ciest, nakladanie s odpadmi, verejné priestranstvá, verejné osvetlenie, chata, TJ, knižnica, ZPOZ, KD, opatrovateľské služby, dávky sociálneho zabezpečenia, penzión ROSA (zariadenie). Z rozpočtovaných 6 438,- € na Ochranu prírody a krajiny nebolo vyčerpané ani cent.

 

     Na Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania + Poistné a príspevky  do poisťovaní bolo čerpanie 100 %.

 

     Úspora finančných prostriedkov bolo v kapitole Tovary a služby, kde z plánu 176 170,- € bolo ku koncu roku 2010 vyčerpaných 150 906,- €, čo je 85,66 %. Taktiež v položke Bežné transfery (Spoločný stavebný úrad, členské príspevky, odchodné, odstupné a príspevky občanom v hmotnej núdzi) bola úspora 17,64 %, pretože z plánu 16 464,- € bolo vyčerpaných 13 559,- €.

 

     Vysoké percento čerpania 188,27 je v položke Kapitálové výdavky, čo dokumentuje vysokú intenzitu investičnej činnosti. Tieto výdavky boli hradené z prekleňovacieho úveru, úveru z ŠFRB, z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka /PPA/ a z vlastných zdrojov /VZ/.

 

Výdavky verejnej správy:

                                   4 518,- €  projektová dokumentácia k 3 x 12 Bj Valča – vlastné zdroje

                               361 939,- €   rekonštrukcia a modernizácia Obecného úradu a Kultúrneho domu:

                                                                                                                 225 395,- € PPA

                                                                                                                100 000,- € prekleňovací úver

                                                                                                                  36 544,- € vlastné zdroje

 

 

Verejné osvetlenie: 2 918,- € rozšírenie verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu pre 3 x 12 Bj Valča

 

 

 

Rozvoj bývania:  18 960,- €   projektová dokumentácia k 3 x 12 Bj Valča – úver ŠFRB

                            307 102,- €   realizácia stavieb 3 x 12 Bj Valča – úver ŠFRB

 

 

    

       Z rozpočtovaných 217 363 € na splácanie istiny z prijatých úverov vo Výdavkových finančných operáciách bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 v sume 16 299 €, čo predstavuje 7,5 %. Sú to mesačné splátky  v sume 3 259,78 €, splácané od 08/201 z vlastných finančných prostriedkov na 3 x 12 Bj Valča.

 

    

     Schodok rozpočtu obce v sume 421 867,58 bol  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.                    

                                                                                                                                         

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní schodku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  sa k tomuto schodku pripočítavajú  :   18 204,66 €

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume    14 116,76  €, a to na :

-          prevádzkové náklady Základnej školy               10 707,72 €

-          príspevok pre deti do MŠ rok pred povinnou

školskou dochádzkou                                              455,03 €

-          výpadok podiel. daní podľa uzn. č. 724/2010      2 954,01 €

 

 nevyčerpané prostriedky od ostatných organizácií mimo ŠR určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume   4 087,90 €, a to na:

-          záujmovú umeleckú činnosť pre ZŠ                317,90 € 

-          záujmovú činnosť pre deti MŠ a ZŠ                440,-   

-          podporu činnosti ZŠ                                     3 330,-                    

                                                                                                                   

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

     Z tohto dôvodu vznikol obci schodok rozpočtu v sume 440 072,24 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., navrhujeme  vysporiadať  nasledovne:

      -     zo zostatku finančných operácií /úver/      409 762,66 €                                                                                

      -     z  rezervného fondu                                      23 818,74 €    

 

(§ 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. ods. 8) O použití prebytku rozpočtu podľa odseku 6 alebo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) rozhoduje obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku pri prerokúvaní záverečného účtu obce alebo záverečného účtu vyššieho územného celku. Schodok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) obec a vyšší územný celok vysporiadajú predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania.)


3. Rezervný fond

 

      Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

 

(§ 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. ods.2 má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

     Obec v roku 2010 neposkytla žiadne dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom

 

 

4. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

 

      Obec uzatvorila v decembri 2009 zmluvu s Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka /PPA/ o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu a modernizáciu Obecného úradu a Kultúrneho domu max. v sume 382 073,40 €. V roku 2010 poskytla PPA obci Valča  za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených výdavkov sumu 225 395,11 €  /z toho 75% prostriedky EÚ, 25% prostriedky ŠR/ .

V roku 2010 uzatvorila obec zmluvu so ŠFRB o poskytnutí podpory vo forme úveru na výstavbu nájomných bytov v sume 1 013 490 €. Ide o dlhodobý úver nepripísaný na účet, z  ktorého sa zatiaľ uhradili faktúry v sume 326 062€.

Obec v roku 2010 uzatvorila zmluvu s MVaRR SR o poskytnutí dotácie, ktorej čerpanie sa uskutoční po vyčerpaní vlastných finančných zdrojov. Predpoklad poskytnutia dotácie je v r. 2011 a týka sa taktiež výstavby nájomných bytov.

 

5. Dodržanie zákonnej povinnosti zverejnenia    

 

      Podľa ods. 2  § 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva pre obec zákonná povinnosť zverejniť záverečný účet obce pred schválením najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Splnené – zverejnené od 10. 06. 2011.

 

 

6. Záverečný účet obce Valča obsahuje:

1.        Rozpočet obce na rok 2010

2.        Rozbor plnenia príjmov za rok 2010

3.        Rozbor čerpania výdavkov za rok 2010

4.        Použitie prebytku hospodárenia za rok 2010

5.        Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

6.        Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010

7.        Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

-          zriadeným a založeným právnickým osobám

-          ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

-          štátnemu rozpočtu

-          štátnym fondom

-          rozpočtom iných obcí

-         rozpočtom VÚC

 

7.  Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce

     Ďalšou zákonnou povinnosťou podľa ods.5. § 9 citovaného zákona o obecnom zriadení je overenie účtovnej závierky audítorom a v súlade s § 16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov záverečný účet obsahuje:

 

(3) Obec a vyšší územný celok sú povinní dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.19) Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa ich rozpočtov v súlade s týmto zákonom, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.

(4) Ak audítor pri overovaní podľa odseku 3 zistí porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, je povinný tieto skutočnosti písomne oznámiť ministerstvu financií; ministerstvo financií alebo ním poverená správa finančnej kontroly je oprávnená tieto skutočnosti preveriť, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu.20)

 

     Predložený návrh záverečného účtu Obce Valča za rok 2010 neobsahuje overenie účtovnej závierky audítorom, čím je porušený § 16  ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

 

 

 

 

 

8. Záver - Odporučenie

 

     Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam Obecnému zastupiteľstvu vo Valči  prerokovanie Záverečného účtu Obce Valča za rok 2010 uzavrieť s výrokom:

 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami

      Predkladám Obecnému zastupiteľstvu

návrh

 

na prijatie opatrení  k zisteným nedostatkom:

 

1/   Overiť Účtovnú závierku obce za rok 2010 audítorom v termíne do 25. 06. 2011

2/   Dodržiavať § 12 ods. 3 zákona  č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

3/   Dodržiavať ustanovenie § 9 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení

4/   Vyvodiť zodpovednosť za zistené nedostatky

 

Valča, dňa 13. 06. 2011

Č. j. 766/2011 

                                                                           Eva  K o p p o v á

                                                                                              hlavná kontrolórka obce

Vyvesené na obecnej tabuli dňa: 13. 06. 2011

Zvesené dňa:

Scválené dňa:

 

Náhľad fotografií zo zložky prestávka v rokovaní OZ

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.